Letter “W” as in “Wind”

การออกเสียงพื้นฐานของตัวอักษร W คือเสียง /w/

รูปปากและเสียงจะเป็นตามวีดีโอด้านล่างนี้

 

ข้อควรรู้อื่นๆมีดังนี้:

 

เสียง /w/ มักเกิดจากตัวอักษร W ที่อยู่ด้านหน้าของคำหรือพยางค์ เช่น wagon, always

 

ตัวอักษร W อาจทำหน้าที่เป็น vowel หากอยู่ตามหลัง vowel อื่น เช่น throw

 

ตัวอักษร W จะไม่ออกเสียง (silent) ในคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว WR (เช่น write) และ WHO (เช่น whose) และ ในคำบางคำเช่น two

 

ตัวอักษร W เป็นส่วนหนึ่งของ digraph “WH” (ออกเสียง /hw/) เช่น which, why

 

ตัวสะกดอื่นที่สามารถออกเสียง /w/ ได้คือ

  • ตัวอักษร O เช่น one, once
  • ตัวอักษร U เมื่ออยู่ตามหลังตัวอักษร Q เช่น quick, queen