Long “i” sound as in “Tie”

 

รูปปากและเสียงของ Long i sound จะเป็นตามวีดีโอด้านล่างนี้

 

ข้อควรรู้อื่นๆมีดังนี้:

 

รูปแบบตัวสะกดที่พบบ่อยที่สุดของ Long i sound คือ

 • i_e (เช่น bike, ride)
 • y (เช่น my, shy)
 • i (เช่น child)
 • ie (เช่น tie)
 • igh (เช่น high)

 

รูปแบบตัวสะกดอื่นที่สามารถออกเสียง Long i sound ได้เช่น

 • ais (เช่น aisle)
 • ay (เช่น kayak)
 • ei (เช่น stein)
 • eigh (เช่น height)
 • eye (เช่น eye)
 • uy (เช่น buy)
 • ia (เช่น diamond)
 • ui_e (เช่น guide)