Long “o” sound as in “Goat”

 

รูปปากและเสียงของ Long o sound จะเป็นตามวีดีโอด้านล่างนี้

 

ข้อควรรู้อื่นๆมีดังนี้:

 

รูปแบบตัวสะกดที่พบบ่อยที่สุดของ Long o sound คือ

 • o (เช่น go)
 • o_e (เช่น home)
 • oa (เช่น boat)
 • ow (เช่น show)
 • oe (เช่น toe)

 

รูปแบบตัวสะกดอื่นที่สามารถออกเสียง Long o sound ได้เช่น

 • ou/ough (เช่น shoulder, though)
 • ew (เช่น sew)
 • eau (เช่น beau)
 • oh (เช่น oh)
 • ol (เช่น yolk)
 • oo (เช่น brooch)