Letter “O” as in “On”

 

ตัวอักษร O จัดเป็น vowel และเสียงของตัวอักษร O ก็จัดเป็น vowel sound

โดยเสียงของตัวอักษร O จะมีได้ทั้ง short sound และ long sound

ในบทความนี้จะแสดงเสียงพื้นฐานแบบ short sound ของตัวอักษร O หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า /o/

รูปปากและเสียงจะเป็นตามวีดีโอด้านล่างนี้

 

ข้อควรรู้อื่นๆมีดังนี้:

เสียง /o/ สามารถเกิดจากตัวอักษรหรือกลุ่มของตัวอักษรอื่นๆได้อีกหลายแบบ เช่น

  • O เช่น lock
  • A เช่น watch
  • O_E เช่น gone
  • ACH เช่น yacht
  • AU เช่น astronaut
  • OU เช่น cough
  • HO เช่น honor
  • OH เช่น John
  • OW เช่น knowledge

 

นอกจากนี้ ตัวอักษร O ยังสามารถมีเสียง long sound (ออกเสียงว่า “โอ”) ด้วย ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อๆไปค่ะ