Letter “U” as in “Umbrella”

 

ตัวอักษร U จัดเป็น vowel และเสียงของตัวอักษร U ก็จัดเป็น vowel sound

โดยเสียงของตัวอักษร U จะมีได้ทั้ง short sound และ long sound

ในบทความนี้จะแสดงเสียงพื้นฐานแบบ short sound ของตัวอักษร U หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า /u/

รูปปากและเสียงจะเป็นตามวีดีโอด้านล่างนี้

 

ข้อควรรู้อื่นๆมีดังนี้:

เสียง /u/ สามารถเกิดจากตัวอักษรหรือกลุ่มของตัวอักษรอื่นๆได้อีกหลายแบบ เช่น

  • U เช่น duck
  • O เช่น son
  • O_E เช่น some
  • OU เช่น double
  • OE เช่น does
  • OO เช่น blood
  • U_E เช่น judge

 

นอกจากนี้ ตัวอักษร U ยังสามารถมีเสียง long sound (ออกเสียงว่า “อู” หรือ “อิว”) ด้วย ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อๆไปค่ะ