Long “a” sound as in “Pain”

 

รูปปากและเสียงของ Long a sound จะเป็นตามวีดีโอด้านล่างนี้

 

ข้อควรรู้อื่นๆมีดังนี้:

 

รูปแบบตัวสะกดที่พบบ่อยที่สุดของ Long a sound คือ

 • a_e (เช่น cake, brave, race)
 • ai (เช่น train, sail, maid)
 • ay (เช่น ray, pray, day)

 

รูปแบบตัวสะกดอื่นที่สามารถออกเสียง Long a sound ได้เช่น

 • eigh (เช่น eight)
 • a (เช่น vary)
 • ey (เช่น they, obey)
 • ag (เช่น champagne)
 • aig (เช่น campaign)
 • aigh (เช่น straight)
 • au (เช่น gauge)
 • e (เช่น suede)
 • ea (เช่น steak)
 • eig (เช่น feign)
 • eigh (เช่น sleigh)