Long “e” sound as in “Bee”

 

รูปปากและเสียงของ Long e sound จะเป็นตามวีดีโอด้านล่างนี้

 

ข้อควรรู้อื่นๆมีดังนี้:

 

รูปแบบตัวสะกดที่พบบ่อยที่สุดของ Long e sound คือ

 • e (เช่น be, me, we)
 • ee (เช่น tree, feet)
 • ea (เช่น heat)
 • y (เช่น lazy)
 • ie (เช่น field)

 

รูปแบบตัวสะกดอื่นที่สามารถออกเสียง Long e sound ได้เช่น

 • ey (เช่น key)
 • ae (เช่น Caesar)
 • e_e (เช่น precede)
 • ei (เช่น receive)
 • eip (เช่น receipt)
 • eo (เช่น people)
 • i_e (เช่น machine)
 • is (เช่น debris)
 • oe (เช่น amoeba)
 • it (เช่น esprit)
 • ui (เช่น mosquito)