Long “u” sound as in “Cue”

 

รูปปากและเสียงของ Long u sound จะเป็นตามวีดีโอด้านล่างนี้

 

ข้อควรรู้อื่นๆมีดังนี้:

 

รูปแบบตัวสะกดที่พบบ่อยที่สุดของ Long u sound คือ

 • u_e (เช่น cube)
 • u (เช่น music)
 • ew (เช่น few)
 • ue (เช่น cue)

 

รูปแบบตัวสะกดอื่นที่สามารถออกเสียง Long u sound ได้เช่น

 • eu (เช่น feud)
 • ueue (เช่น queue ซึ่งออกเสียงว่า “cue”)
 • eau (เช่น beauty)
 • iew (เช่น view)
 • yew (เช่น yew)
 • you (เช่น you)
 • ut (เช่น debut)